Sprawdź swoje zgłoszenie
sprawdź status zgłoszenia

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
sprawdź regulamin
Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii promocyjnej „Kibicuj ze SPAR”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.
zgoda nieobowiązkowa:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez SPAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych i zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych przez SPAR sp. z o.o.
Na wskazanym wyżej formularzu zgłoszeniowym uczestnik może dodatkowo (opcjonalnie) zaznaczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu jego danych osobowych w postaci adresu e-mail przez SPAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych. Wyrażenie wskazanej zgody tak jak wskazano jest fakultatywne i nie jest niezbędne do udziału w loterii.
więcej
X
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie adresu e-mail do celów marketingowych administratorem tych danych osobowych będzie SPAR sp. z o.o. (ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań, KRS nr 0000770617, NIP 7831797536, z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iodo@spar.pl), a nadto znajdą zastosowanie następujące zasady:
a) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych. Cele marketingowe obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z preferencjami Uczestników loterii oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, loterii i konkursów), analizowanie preferencji Uczestnika loterii, jego aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących treści i ofert (profilowanie), a także zarządzanie przez SPAR sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi,
b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych zgód) do uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) od SPAR sp. z o.o.,
d) osobie, która wyraziła zgodę przysługiwać będzie: - prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e) osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna, że jego/jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) odbiorcami ww. danych osobowych będą: podmioty z grupy kapitałowej SPAR, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
g) dane osobowe, w zależności od udzielonych zgód, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usuwane, kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne,
h) administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osób które wyraziły zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź